03.03 Samenwerking op de corridor

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 4 uur
1 dag theorieles 8 uur
Werkboek 4 uur

Voorkennis 07.00 of vaarbewijs
Doelgroep Nautisch medewerkers
Omschrijving Deze module geeft inzicht in de verschillende partijen die op het water werkzaam zijn, de inrichting van nautisch Nederland en de rollen en taken van andere partijen in het veld.
Inhoud

De nautische transportsector

Bevoegdheden en taken van overheden

        De rijksoverheid

        Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

        ILT

        Ministerie van Justitie en Veiligheid

                Politie en Brandweer

        Ministerie van Defensie

                Koninklijke Marechaussee

                Kustwacht

        Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport

                Ambulancezorg

Provincies

Gemeenten

Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Bediencentrales

Patrouillevaartuigen

Havencoordinatiecentrum

Verkeerscentrales

Private diensten en organisaties

        KNRM

        Reddingsbrigades

        Onderhoudsbedrijven

        Natte aannemerij

        Oliebestrijdingsbedrijven

        Bunkerstations

        Sleepdiensten

        Roeiers

        Loodsen

Verkeersmanagement en meld- en volgsystemen

De veiligheidsregio's

COVW

Examen De laatste lesdag wordt afgesloten met een theorie-examen.

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module
In deze module wordt aandacht besteed aan het samenwerken op de corridor. Hierbij kan gedacht worden aan het samenwerken met medewerkers van verschillende diensten, instanties en partijen. Bij een samenwerking met derden is het van belang dat de nautisch medewerker het doel, de functie en de verantwoordelijkheden van deze partijen kent. Daarnaast is het voor een goede samenwerking van belang om kennis te hebben van toepassingen van verkeersmanagement en te weten wat voor informatie bepaalde instanties nodig hebben. In deze module wordt aan deze verschillende punten aandacht besteed.

Doel/rationale van de module
Nautische medewerkers moeten kennis hebben van goede samenwerking, zodat de communicatie vlot kan verlopen waardoor er weer snel acties ondernomen kunnen worden. Kennis van samenwerking is dus van belang om het verkeer op de vaarweg zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. Daarnaast wordt tijdens de contacturen geoefend met realistische casuïstiek.

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090048 of een e-mail sturen naar 

Inschrijven

Er zijn geen komende evenementen