01.13 Voortgezette opleiding boa

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 24 uur

4 dagen theorieles 32 uur

1 dag praktijkles 8 uur

Voorbereiding examen 8 uur

Voorkennis BOA basisopleiding
Doelgroep Medewerkers die de functie nautische BOA in domein II gaan bekleden.
Tekst

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen overheid en burgers en tussen overheidsinstellingen onderling. In de meeste gevallen gebeurt dat door een systeem van verordeningen en vergunningen. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft tot doel algemene regels te geven voor het oplossen van geschillen tussen burger en bestuur en besturen onderling.

Inhoud

Het wettelijk kader: algemeen

Besluiten, Beschikkingen en de Awb

Bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten

Milieuwetgeving

Nautische wet- en regelgeving

De inzet van strafrecht

Opsporingsbevoegheden Wet op de economische delicten

Bewijs verzamelen opsporingsonderzoek

Roos van Leary

Integriteit

Regionale uitvoeringsdiensten (RUD)

Nationale politie

Proces-verbaal

Het verdachtenverhoor

Examen De laatste lesdag wordt afgesloten met het schrijven van een Proces Verbaal.

Globale inhoudsbeschrijving van de module 

De opleiding besteedt aandacht aan de Algemene wet bestuursrecht en de bevoegdheden van de toezichthouder. Het vergaren van bewijsmiddelen en het formuleren van redenen van wetenschap wordt besproken. Daarnaast leert de cursist een Proces Verbaal schrijven en de afdoening toe te passen. Daarnaast wordt de Wet op de economische delicten behandeld. Tot slot is de cursist in staat om een verhoorplan te maken en een verhoor af te nemen.

 

Het is voor de nautische medewerkers van belang dat ze een basiskennis hebben van de Nederlandse wetgeving op nautisch gebied. Na het afronden van deze module weet een nautisch medewerker of en wanneer hij mag ingrijpen bij een situatie waarin de wet overtreden wordt.

 

Lesdag 1: Van Toezicht naar opsporing

Kort resume van toezichthoudende bevoegdheden 

Kort resume van opsporingsbevoegdheden (uit de boa basisopleiding), deze zaken moeten de mensen uit het hoofd weten! 

Wat gebeurt er precies wanneer tijdens het uitvoeren van toezicht strafbare feiten worden ontdekt? Wat doe je dan precies als boa? Houdt het toezicht op en ga je over op opsporing (nee!)? 

Hoe zet je bestuursrecht en strafrecht tegelijkertijd in? 

Handhavingsstrategie,  interventiematrix 

 

Lesdag 2: Het proces-verbaal en andere afdoeningsmodaliteiten 

Hoe komt vervolging tot stand en hoe is dat georganiseerd? 

De relatie tussen de boa en het OM 

De functie van het proces-verbaal, de rol van bewijsmiddelen  Inhoudelijke eisen aan het PV 

Functioneel daderschap 

Bestuurlijke strafbeschikking Milieu en keur 

SAM verbaal 

 

Lesdag 3: strafvordering en bewijsvergaring 

De Wet op de economische delicten 

Opsporingsbevoegdheden in domein 2 

Relatie Wed en Wetboek van strafvordering 

Vervolging van commune delicten 

Overgang van aanwijzing naar redelijk vermoeden van schuld 

 

Lesdag 4: Het verdachten- en getuigenverhoor 

Doel van verdachtenverhoor 

Het verhoorplan 

De uitvoering van het verhoor 

 

Omgang met rechtspersonen 

 

Studiemateriaal
Schriftelijk leermateriaal (syllabus).
Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u binnen 3 werkdagen een bevestiging. 

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090048 of een e-mail sturen naar 

Inschrijven

01.13 Vervolgopleiding boa
21-09-2021 09:00