VTS (Vessel Traffic Service)


De VTS-opleiding is dé opleiding voor VTS-operators (verkeersbegeleiders) in Nederland. Een verkeersbegeleider staat met behulp van radar en marifoon in contact met de scheepvaart. Door de schepen te informeren over de verkeerssituatie zijn deze in staat om beslissingen te nemen over de te volgen koers. VTS-operators zorgen ervoor dat het scheepvaartverkeer veilig en vlot verloopt.

De zeven VTS-autoriteiten in Nederland organiseren gezamenlijk deze opleiding. Je kunt deze volgen als je in dienst bent van een VTS-autoriteit. De opleiding bestaat uit een algemeen deel (Initiële Opleiding) en een deel in het gebied waar je tewerk wordt gesteld (Sector Training). Het beroep van VTSO vraagt om voortdurende bijscholing. Jaarlijks volgt de VTSO theoretische en praktische bijscholing.

VTS-opleiding
Als VTSO werk je veel samen met anderen, zowel binnen de verkeerscentrale als daarbuiten. Het is dus van belang dat je goed overweg kunt met andere mensen. Daarnaast moet je kritisch zijn op je werk. De VTSO vervult een veiligheidsfunctie en verkrijgt alleen zijn bevoegdheid als hij aan de eisen voldoet. Jaarlijks moet hij aantonen de standaard nog te halen.

Uniformiteit
NNVO verzorgt het uniforme deel van de VTS-opleidingen en de examens voor de Sector Training. Daarnaast houdt NNVO het register van bevoegdheden bij. Onderstaande participanten werken samen aan de VTS-opleidingen:

Kwaliteit, inhoud en samenhang
De kwaliteit van de opleiding is geborgd door accreditatie via het CPION. De VTS-autoriteiten houden toezicht op de opleiding door medewerkers af te vaardigen naar de Commissie van Deskundigen. Deze commissie stelt de inhoud van de lesstof vast en bewaakt de actualiteit daarvan. 

Veelgestelde vragen
De veelgestelde vragen zijn te vinden via deze link

Informatie voor werkgevers
Werkt u voor een VTS-autoriteit en heeft u als taak leidinggeven aan VTSO's? Neem dan contact met NNVO op. We komen graag bij u langs om u te informeren over ons werk en wat wij kunnen bieden om u te ondersteunen bij uw werkzaamheden.

VTS-coaches
De VTS-coaches worden door NNVO opgeleid. Zij volgen eerst de Initial Coach Training (ICT) bij het Nova College in IJmuiden en aansluitend de Applied Coach Training (ACT) die door NNVO wordt verzorgd. Hierna volgt een traject van meelopen met ervaren coaches en het invullen van het coachwerkboek. Aan het einde van dit traject vindt er een evaluatiegesprek plaats waarbij een coach wel of niet bevoegd wordt verklaard.

Kalibratiebijeenkomsten VTS-coaches
Daaropvolgend moeten de coaches elk jaar een kalibratiebijeenkomst volgen bij NNVO. Door het bijwonen van deze bijeenkomst behouden zij hun coach-bevoegdheid. De kalibratiebijeenkomsten worden door NNVO gepland en geregistreerd. 

Examinatortrainingen
Een VTS-examinator is bevoegd nadat hij een examinatortraining heeft gevolgd bij NNVO. Deze training wordt gegeven door de Commissie van Certificering en Auditing (CCA). Ook hier geldt dat er een jaarlijkse bijscholing gevolgd moet worden om de bevoegdheid te behouden. Daarnaast biedt NNVO een taalexaminatortraining aan. 

Mentortraining
Zodra cursisten de IT (Initial Training) hebben afgerond, volgen zij de ST (Sector Training). In de ST wordt dezelfde opleidingssystematiek gehanteerd als in de IT. De cursisten worden tijdens de training op de werkvloer door mentoren begeleid. Om dit proces goed te laten verlopen en de mentoren voor te bereiden op hun taak, heeft NNVO mentortrainingen ingericht. Dit is geen verplichting, maar wordt wel van harte aanbevolen.